Lazy - a manifesto

2015/04/22

Lazy - a manifesto (Tim Kreider - We Learn Nothing) [youtube video]